SAG: Responsables d’una ciutat en ordre

La SAG som una empresa pública que s’encarrega de la cura, l’ordre i la neteja del terme municipal de Sagunt, així com d’altres serveis dirigits a grans vehicles. La nostra finalitat és mantindre un entorn òptim i oferir uns serveis de qualitat que garantisquen el manteniment continu de la ciutat i el respecte al medi ambient. Oferim els nostres serveis tant a la ciutadania de la ciutat com a les empreses privades que ho sol·liciten.

El teu entorn, la nostra responsabilitat

En la SAG, estem encantats de cuidar del nostre entorn. I, per descomptat, del teu. Perquè només amb una atenció constant podem fer que la nostra ciutat continue sent un lloc únic per a viure.

Dia a dia, renovem el nostre compromís amb la ciutadania i els clients, oferint una total professionalitat i una gran responsabilitat cap a la sostenibilitat.

Portal de transparència

Els comptes clars

Pla d’igualtat

Ací, som iguals

Normativa

Extracte del Butlletí Oficial de la Província de València

Els nostres valors

Des de la seua creació en 1993, en la SAG treballem per fer del terme municipal de Sagunt un lloc millor per a tots, ajudant a la convivència de la ciutadania. És per això que ens prenem molt de debò totes les nostres tasques: perquè sabem que només gràcies a la nostra vocació de servei aconseguirem fer de la nostra ciutat el lloc que tots volem.

La nostra Missió: La nostra empresa naix amb la missió de gestionar de manera eficient els serveis públics encomanats, amb el propòsit d’optimitzar els recursos econòmics, materials i humans, reinvertir en la millora i modernització d’aquests, buscant la satisfacció de la ciutadania i el foment de l’ocupació.

La nostra Visió: Ser reconeguts com un model de gestió integral de serveis públics, en constant evolució i millora contínua, valorats per la ciutadania, per la qualitat del servei, la seua proximitat, la rapidesa en la seua resposta i amb el personal implicat i integrat en el projecte.

La nostra empresa naix amb vocació de servei i per este motiu els nostres valors iprincipis són els següents:

Compromís: Per a oferir el millor servei, ateses les demandes rebudes perl’Ajuntament, clients i ciutadania.

Integració: Perquè valorar la diferència també és aprendre dels altres. El comúens uneix i el divers ens aporta valor.

Eficàcia: Per a aconseguir els millors resultats dirigint de manera efectiva totsels nostres recursos.

Lideratge: Perquè treballem a donar forma a un futur millor oferint el millorservei al menor cost.

Creativitat: Perquè ens adaptem amb flexibilitat davant els canvis i en lamanera en la qual ens plantegem el nostre treball.

Sostenibilitat: Per a satisfer les necessitats de les generacions presents sensecomprometre les possibilitats de les generacions futures.

Organigrama
i equip humà

Presidència: Sr. Darío Moreno Lerga

Vicepresidència: Sr. Jorge Vidal Miguel

Direcció General: Sr. Jorge Silvestre Sanchis

Recursos Humans: Sr. José Antonio Fernández

Qualitat, Informàtica i Generals: Sra. Esther Brenchat

Administració: Sra. Concepción Romero

Portal de transparència

S. A. de Gestió Sagunt amb CIF A96165998 va ser creada en data 22-06-1993 i està inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 4707, llibre 2017 de la secció general, foli 61, full núm. V30594, INSCRIPCIÓ 1a i CIF A-96165998.

Perfil corporatiu

Principals normes de funcionament

El govern i administració de S.A. de Gestió Sagunt correspon a la Junta General i al Consell d’administració nomenat per aquesta, tal com s’indica en l’article nové dins dels estatuts. La junta general està formada per 25 regidories el període de mandat de les quals correspon al de cada legislatura. Les 25 regidories que formen la Junta General van ser nomenades en l’acta celebrada en sessió extraordinària del ple el quinze de juliol de dos mil dènou i corresponen a la següent relació:

Sr. Darío Moreno Lerga
Sra. María José Carrera Garriga
Sr. Javier Raro Gualda
Sr. Jorge Vidal Miguel
Sra. Natalia Antonino Soria
Sr. Francisco Javier Timón Saura
Sra. Ana María Quesada Arias
Sra. Nuria Afra Carbó Dolz
Sr. Raúl Palmero Plumed
Sr. Josep Maria Gil Alcamí
Sra. Patricia Sánchez Mínguez
Sr. Antonio Iborra Torres
Sr. Manuel González Sánchez
Sr. Juan Antonio Guillen Julia
Sra. María Rubio Marcos
Sr. José Tomás Serrano Fenollosa
Sra. Lidia Sánchez Valls
Sra. Eva María Cayuela Medina
Sr. Joaquín Catalán Nuñez
Sra. Maribel Sáez Martínez
Sra. Sara Cañada Rus
Sr. Roberto Rovira Puente
Sr. Antonino Muñoz Ruiz
Sra. Maria Josep Picó Garcés
Sr. Alejandro Vila Polo

Acta Junta General

Sr. Darío Moreno Lerga, president nat del Consell d’Administració
Sr. Jorge Vidal Miguel, vicepresident del Consell d’Administració

Consellers vocals del Consell d’Administració:
Sr. Jorge Vidal Miguel
Sr. José Manuel Martínez Fernández
Sr. Francisco Santibáñez Pérez
Sr. Christian Arriero Martín
Sr. Pedro Más Muñoz
Sr. Jose Luis Garcia Guevara
Sr. Alejandro López Lázaro
Sr. Roberto Rovira Puente

La direcció General de la SAG està ocupada per Sr. Jorge Silvestre Sanchis. Les funcions i atribucions venen determinades en els estatuts article onzé.

Estatuts

El perfil de contractant de 2019 d’ara en avant es troba en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els contractes anteriors es poden consultar a continuació:

Acces Plataforma de Contractació

Licitacions

2018: Contractes majors

2018: Contractes menors

2017: Contractes majors

2017: Contractes menors

2016: Contractes majors

2016: Contractes menors

2015: Contractes majors

2015: Contractes menors

En aquests moments no existeixen subvencions ni ajudes concedides per SAG.

En aquest moment no existeixen incompatibilitats.

La informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics està pendent de la seua definició per part de l’Ajuntament de Sagunt.

La SAG, com a empresa de l’Ajuntament de Sagunt, compta amb un Pla d’Igualtat que comparteix el compromís de desenvolupar polítiques per al foment i avanç en temes d’igualtat, i així col·laborar de manera activa en la labor d’avançar cap a l’objectiu que dones i homes tinguen idèntiques oportunitats en els diferents àmbits.

Compromís amb la igualtat 2023

Pla d’Igualtat 2024 – 2028

Procediment davant possibles situacions d’assetjament i altres conflictes o situacions de violència laboral

Guia de comunicació incloent

Protocol Assetjament Sexual i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI