SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT S.A, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web per a estar informat dels canvis.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

Les dades que es recullen o ens facilite voluntàriament, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

 • SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION SAGUNTO MITJA PROPI MUNICIPAL S.A
 • Avinguda Fausto Caruana s/n, 46520, Puerto De Sagunto, Valencia.
 • DPO: dpo@sag.es

Amb quines finalitats tractarem les seues dades personals?

 • Contestar les seues consultes, sol·licituds o peticions.

 • Gestionar el servei sol·licitat o tramitar la seua petició.

 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la teua sol·licitud.

 • Informació de serveis per mitjans electrònics, sempre que existisca autorització expressa.

 • Realitzar anàlisi i millores en la web.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic de què es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compta amb el consentiment exprés de l’interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o l’execució d’un contracte.

A qui li comunicarem les seues dades?

Se cediran dades, en el seu cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats de tractament.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Les dades personals seran mantinguts mentre es mantinga la vinculació amb el Responsable i durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets?

 • Saber quines dades de caràcter personal estem tractant.
 • Accedir a les seues dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.
 • Sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
 • Portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
 • Presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (en el seu cas) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent.
 • Revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

Com pot exercir els seus drets?

L’informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant escrit juntament amb fotocòpia de DNI en SOCIETAT ANÒNIMA DE GESTIÓ SAGUNT S.A.

En determinats suposats l’interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran entregats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’ha atorgat.

S’informa l’interessat o representant d’aquest, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets