Portal de transparència

S. A. de Gestió Sagunt amb CIF A96165998 va ser creada en data 22-06-1993 i està inscrita en el Registre Mercantil de València, tom 4707, llibre 2017 de la secció general, foli 61, full núm. V30594, INSCRIPCIÓ 1a i CIF A-96165998.

Perfil corporatiu

Principals normes de funcionament

El govern i administració de S.A. de Gestió Sagunt correspon a la Junta General i al Consell d’administració nomenat per aquesta, tal com s’indica en l’article nové dins dels estatuts. La junta general està formada per 25 regidories el període de mandat de les quals correspon al de cada legislatura. Les 25 regidories que formen la Junta General van ser nomenades en l’acta celebrada en sessió extraordinària del ple el quinze de juliol de dos mil dènou i corresponen a la següent relació:

Sr. Darío Moreno Lerga
Sra. María José Carrera Garriga
Sr. Javier Raro Gualda
Sr. Jorge Vidal Miguel
Sra. Natalia Antonino Soria
Sr. Francisco Javier Timón Saura
Sra. Ana María Quesada Arias
Sra. Nuria Afra Carbó Dolz
Sr. Raúl Palmero Plumed
Sr. Josep Maria Gil Alcamí
Sra. Patricia Sánchez Mínguez
Sr. Antonio Iborra Torres
Sr. Manuel González Sánchez
Sr. Juan Antonio Guillen Julia
Sra. María Rubio Marcos
Sr. José Tomás Serrano Fenollosa
Sra. Lidia Sánchez Valls
Sra. Eva María Cayuela Medina
Sr. Joaquín Catalán Nuñez
Sra. Maribel Sáez Martínez
Sra. Sara Cañada Rus
Sr. Roberto Rovira Puente
Sr. Antonino Muñoz Ruiz
Sra. Maria Josep Picó Garcés
Sr. Alejandro Vila Polo

Acta Junta General

Sr. Darío Moreno Lerga, president nat del Consell d’Administració
Sr. Jorge Vidal Miguel, vicepresident del Consell d’Administració

Consellers vocals del Consell d’Administració:
Sr. Jorge Vidal Miguel
Sr. José Manuel Martínez Fernández
Sr. Francisco Santibáñez Pérez
Sr. Christian Arriero Martín
Sr. Pedro Más Muñoz
Sr. Jose Luis Garcia Guevara
Sr. Alejandro López Lázaro
Sr. Roberto Rovira Puente

La direcció General de la SAG està ocupada per Sr. Jorge Silvestre Sanchis. Les funcions i atribucions venen determinades en els estatuts article onzé.

Estatuts

El perfil de contractant de 2019 d’ara en avant es troba en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Els contractes anteriors es poden consultar a continuació:

Acces Plataforma de Contractació

Licitacions

2018: Contractes majors

2018: Contractes menors

2017: Contractes majors

2017: Contractes menors

2016: Contractes majors

2016: Contractes menors

2015: Contractes majors

2015: Contractes menors

En aquests moments no existeixen subvencions ni ajudes concedides per SAG.

En aquest moment no existeixen incompatibilitats.

La informació estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics està pendent de la seua definició per part de l’Ajuntament de Sagunt.