A través d’aquest canal i mig de contacte podràs notificar comportaments delictius, de falta d’ètica o irregulars dins de la nostra organització, els seus empleats, o tercers que tinguen alguna relació amb la nostra companyia.

Pots comunicar-ho a través de: denuncias@sag.es

Aquestes Comunicacions són rebudes per un-a investigador-a extern (UNIVE ADVOCATS) que serà encarregat-a de donar tràmit a les denúncies i comunicacions rebudes garantint la total confidencialitat.

Una vegada rebuda la denúncia, s’iniciarà una investigació per a esclarir els fets denunciats.

L’ús d’aquest canal implica l’acceptació de la política de privacitat a baix descrita

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL, S.A.. l’informa que les dades facilitades a través del present correu seran tractats amb la finalitat de gestionar el canal de denúncies intern o canal ètic, investigar els fets i proposar mesures resolutòries. Les citades dades podran ser cedits a tercers reglamentàriament autoritzats, amb l’únic objecte de procedir, si escau, al suport o assessorament en la tramitació i investigació dels fets i la proposta de resolució de la denúncia. Així mateix, les dades contingudes en la denúncia també podran ser comunicats a l’autoritat competent de fets constitutius d’il·lícit penal o administratiu, si escau. El denunciant queda informat de la seua obligació sobre la veracitat de les informacions aportades. La base que legitima el tractament de les seues dades personals és el compliment d’una obligació legal. Es conservaran les dades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, en dpo@sag.es. Podrà requerir-se documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.