A través d’aquest canal de denúncies els treballadors o tercers que hagen tingut coneixement d’infraccions penals o administratives greus o molt greus en un context laboral o professional podran notificar comportaments delictius, de falta d’ètica o irregulars. Les citades comunicacions són rebudes per investigadors externs (UNIVE ADVOCATS) encarregats de donar tràmit a les denúncies i comunicacions rebudes juntament amb la persona responsable del sistema, garantint la total confidencialitat de la persona informant.

Per això, s’estableix un canal segur i accessible que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de tots aquells que l’utilitzen, podent donar les seues dades o mantindre una comunicació completament anònima amb els investigadors. Una vegada interposada la comunicació se li facilitarà un codi alfanumèric mitjançant el qual podrà realitzar el seguiment de la comunicació i conversar o ampliar la informació amb el responsable de la bústia, independent en l’exercici de les seues funcions.

Una vegada rebuda la denúncia, s’iniciarà un procés d’anàlisi de versemblança dels fets descrits que podrà culminar amb l’inici de la investigació per a esclarir els fets denunciats i amb l’adopció de mesures específiques.

Per a poder accedir a la plataforma prema ací

Per a poder accedir al reglament prema ací

El present canal de denúncies es regeix per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

 

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara en avant RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL, S.A.. l’informa que les dades facilitades a través del present correu seran tractats amb la finalitat de gestionar el canal de denúncies intern o canal ètic, investigar els fets i proposar mesures resolutòries. Les citades dades podran ser cedits a tercers reglamentàriament autoritzats, amb l’únic objecte de procedir, si escau, al suport o assessorament en la tramitació i investigació dels fets i la proposta de resolució de la denúncia. Així mateix, les dades contingudes en la denúncia també podran ser comunicats a l’autoritat competent de fets constitutius d’il·lícit penal o administratiu, si escau. El denunciant queda informat de la seua obligació sobre la veracitat de les informacions aportades. La base que legitima el tractament de les seues dades personals és el compliment d’una obligació legal. Es conservaran les dades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, en dpo@sag.es. Podrà requerir-se documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent). En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.