1.- OBJECTE DE LA SELECCIÓ


Mitjançant el present procediment pretén seleccionar-se, segons els criteris de mèrit i capacitat, al director o directora general de la Societat Anònima de Gestió Sagunt Mitjà Propi Municipal. S.A.

Segons els vigents estatuts d’aquesta mercantil, correspon al president proposar a la persona que haurà de fer-se càrrec de la direcció general de l’empresa, i al consell d’administració, el seu nomenament.

El director o directora general dependrà directament del consell d’administració.

2.- DESCRIPCIÓ DEL LLOC I COMPETÈNCIES


Corresponen al director o directora general:

* A més de les funcions que li delegue el consell i el seu president, serà l’immediat responsable, com a cap de tots els departaments, de l’òptim funcionament dels mateixos exercint la coordinació de totes les àrees i departaments de la societat.

* Assistirà a les reunions del consell d’administració amb veu, però sense dret de vot.

* Serà el responsable, com a principal facultat, de la direcció tècnica, l’execució dels acords socials, l’assessorament de la societat i el control patrimonial d’aquesta, traçant normes de govern internes, organitzar els serveis en col·laboració amb els responsables d’aquests, administrant els interessos de la societat, atenent les seues necessitats sempre amb subjecció als acords del consell de manera que s’estime més convenient, proposant allò que fomente una millor gestió dels serveis i informant el consell d’administració i en el temps i forma que aquest convinga, de totes les gestions i actes rellevants duts a terme en el desenvolupament i exercici de les seues funcions.

* Ostentar la plena representació de la societat en totes les esferes contractuals privades amb els proveïdors i altres relacions mercantils de la companyia, la relació amb la Hisenda Pública Estatal, Autonòmica i Local, i davant els organismes de la Seguretat Social i resta d’institucions i organismes oficials o no, amb l’ús de la signatura social de director o directora general.

* Executar els acords del consell d’administració en matèria de constitució i cancel·lació d’hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la societat, així com els acords del consell en matèria de préstecs, crèdits i altres negocis bancaris que comporten endeutament amb aquesta mena d’entitats dins del marc d’atribucions i competències dels estatuts socials de la companyia.

* Atorgar contractes d’arrendament, explotació o possessió de tota classe de béns amb l’obligació de donar compte i ratificar en la següent reunió del consell.

* Mitjançant l’oportú apoderament de Factor Mercantil atorgat pel consell d’administració, portar la signatura i actuar en nom de la societat en tota classe d’operacions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant d’elles, intervenint en lletres de canvi com a lliurador, acceptant, avalador, endossant, endossatari o forqueta d’aquestes, fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors usant qualsevol procediment de gir o moviment de diners: aprovar saldos i comptes liquides, constituir i retirar depòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis, etc. Tot això realitzable, tant amb el Banc d’Espanya i la Banca oficial com amb entitats bancàries privades i qualssevol organismes de l’Administració de l’Estat, així com adoptar totes i qualssevol de les mesures i celebrar els contractes necessaris o convenients per a realitzar l’objecte social, incloent les que comporten adquisició o disposició de qualsevol classe de béns, sempre que cap d’aquests actes supose l’exercici d’alguna de les facultats exclusives del consell d’administració.

* Elaborar dins del termini i en la forma escaient els pressupostos anuals de l’entitat per a la seua aprovació pel consell, decidint, dins del marc pressupostari una vegada aprovat, amb l’absoluta llibertat i el criteri en la seua execució informant de manera regular al consell sobre el grau d’execució del mateix i les variacions operades.

* Nomenar, destinar i acomiadar tot el personal directiu i no directiu de la societat, assignant-li els sous i gratificacions que procedisquen. El director o directora general haurà d’informar el consell d’administració amb caràcter previ del personal directiu i donar compte del no directiu.

* Podrà conferir poders judicials i extrajudicials.

* Proposar al consell d’administració per a la seua aprovació la planificació estratègica de la societat a curt, mitjà i llarg termini, quant a la seua posició dins de sector, creixement o reducció d’aquesta, noves àrees de negoci, nous sistemes de producció, de la gestió i qualitat d’aquesta, polítiques de personal, etc.

* Proposar al consell d’administració i implantar sistemes que permeten obtindre les certificacions de qualitat.

* Proposta de participació d’Unions Temporals d’Empreses amb la finalitat de la prestació de serveis que constituïsquen un objecte social.

* Propostes de promulgació i modificació de Normes Ordenances Municipals que contribuïsquen a la millora de la qualitat i eficàcia dels serveis prestats per la societat.

* Proposar i implantar, així com fiscalitzar el compliment dels diferents protocols de compres, contractes, abast dels serveis prestats, personal i recursos humans.

* Recopilar i examinar, al costat de la presidència i a la secretaria del consell d’administració, els expedients que han de ser sotmesos a la resolució d’aquest òrgan, participant en la redacció de l’ordre del dia.

* Les contractacions, adquisicions i despeses que dins del pressupost anual acorde el consell d’administració.

* I en general, totes aquelles atribucions pròpies d’una ben orientada i econòmica de la direcció general de l’entitat i les que siguen delegades pel consell d’administració.

3.- REQUISITS

Experiència en direcció d’empresa, experiència en els sectors relacionats amb el seu objecte socials i/o tindre titulacions relacionades.

4.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE. RETRIBUCIONS

La persona seleccionada s’incorporarà a la SAG mitjançant la celebració de contracte laboral d’alta direcció.
Haurà de presentar els seus serveis amb exclusivitat, sent-li aplicable el règim d’incompatibilitats aplicables al personal de l’administració pública.

Les seues retribucions seran les següents:

Retribucions fixes:

67.382,14 euros anuals bruts. Les retribucions es percebran en dotze pagues mensuals, més dues pagues extraordinàries en els mesos de juliol i desembre.

Retribucions variables:

Fins a un 10% de la retribució fixa, en funció del grau de compliment dels objectius prèviament fixats pel consell d’administració.
El cessament de la persona designada com a director o directora general pot ser decidit lliurement i en qualsevol moment pel consell d’administració.

La disponibilitat d’incorporació ha de ser immediata.


5.- SOL·LICITUDS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ


Les persones interessades a participar en el procediment de selecció hauran de presentar currículum dins dels quinze dies naturals següents de la publicació d’aquest anunci en sag.es, a través del següent enllaç i/o correu:

cv+ky2qytv.84359391xnmu55@talentclue.com

No seran vàlides les candidatures que no hagen rebut confirmació de la recepció de la documentació remesa.

Nota 24-03-2022: El termini de recepció de candidatures finalitza a les 23.59:59 hores del 25 de Març de 2022. Pel que a partir de llavors deixarà d’estar actiu el correu habilitat i de tindre efectes en qualsevol cas les que es remeteren amb posterioritat.

Data publicació: 10 de març de 2022